مرکز اطلاع رسانی دانشگاه صنعتی اصفهان

مرکز اطلاع رسانی دانشگاه صنعتی اصفهان

پروژه سایت مرکز اطلاع رسانی دانشگاه صنعتی اصفهان یکی از پروژه های اجرا شده توسط تیم طراحی دیبا می باشد که در قالب همکاری با آزمایشگاه لینوکس این دانشگاه صورت گرفته است.