دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان

پروژه سایت دانشگاه صنعتی اصفهان یکی از پروژه های اجرا شده توسط تیم طراحی دیبا می باشد که در قالب همکاری با آزمایشگاه لینوکس این دانشگاه صورت گرفته است.